เพราะคุณคือคนสำคัญในครอบครัวดีแลนด์

สมัครสมาชิก

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
 • 1
  เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
 • 2
  แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
 • 3
  ลงทะเบียนการสมัครสมาชิก
 • 4
  ยืนยันการสมัครสมาชิก

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัคร" และ บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด" กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิก บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. ผู้สมัครยินยอมให้ บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหาก บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและหรือเป็นเท็จ ทาง บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้

5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซต์ บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทาง บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด

6. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทาง บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

7. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด จากทาง e-mail และหรือ SMS และหรือสื่ออื่นๆ ที่ บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ทาง บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทาง บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

8. บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้ว และยินยอมให้ บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทาง บริษัท ดี - แลนด์ กรุ๊ป จำกัด เห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด "ไม่ยอมรับ" เพื่อกลับไปหน้าหลัก ขอขอบพระคุณ

ข้าพเจ้ายินดียอมรับ เงื่อนไขการสมัครสมาชิก