เราพร้อมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

จรรณยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี 
ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวำจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจจะเป็นส่วน
สำคัญที่จะชวยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึ่งจะนำไปสูการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน