เราพร้อมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

"เราจะเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย
โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง"
 
วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
          บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป  จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ซึ่งการขอการรับรองระบบของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

      > วันที่ 26 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

       > วันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

       > วันที่ 15 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

          มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป