ร่วมงานกับเรา

วัฒนธรรมองค์กร

" กล้าหาญ เข้มแข็ง และอ่อนโยน "

“BRAVE” วัฒนธรรมองค์กรที่เราทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติร่วมกันในองค์กร โดยให้ความสำคัญในคุณค่าหลัก (Core Value) 5 ด้าน ดังนี้

“BRAVE”

• Breakthrough
กล้าคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
• Role Model
เป็นแบบอย่างที่ดี
• Awake
มีความตื่นตัว กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา
• Victory
ทุ่มเทเพื่อชัยชนะ
• Empathy
ใส่ใจ เห็นอกเห็นใจ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการฝ่ายขาย  1 อัตรา

       คุณสมบัติ
       1. ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
       2. ประสบการณ์บริหารงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 10 ปี ขึ้นไป 
       3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง  1 อัตรา

       คุณสมบัติ
       1. ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
       2. ประสบการณ์บริหารงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 10 ปี ขึ้นไป 
       3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

วิศวกรโครงการ (ประจำโครงการนนทบุรี) 1 อัตรา

       คุณสมบัติ 
       1. ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาต กว
       2. ประสบการณ์บริหารงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป 
       3. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมากกว่า 1 โครงการ

วิศวกรประมาณราคา 2 อัตรา

       คุณสมบัติ 
       1. ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
       2. มีประสบการณ์ในการประมาณราคา 3 ปี ขึ้นไป 

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1 อัตรา

      คุณสมบัติ
      1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
      2. มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุน  3 ปี ขึ้นไป   

เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์  1 อัตรา

      คุณสมบัติ
      1. ปริญญาตรี สาขาออกแบบภูมิทัศน์ หรือออกแบบพืชสวน 
      2. มีประสบการณ์ในการดูแลสวนภายในโครงการ
      3. สามารถเดินทางดูแลโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ปรึกษางานขายโครงการ (ประจำโครงการปลวกแดงระยอง) 1 อัตรา 
     คุณสมบัติ
      1. ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
      2. มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์ 
      3. มีบุคลิคภาพที่ดี 

ที่ปรึกษางานขายโครงการ (ประจำโครงการนนทบุรี) 1 อัตรา 
     คุณสมบัติ
      1. ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
      2. มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์ 
      3. มีบุคลิคภาพที่ดี 

     

     


ติดต่อฝ่ายบุคคล

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.

Address : บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

โทรศัพท์ : 034-119-199 / 094-549-5711 หรือ 1793

หรือส่ง Resume สมัครงานมาที่ E-mail : hrdland@dl.co.th

Line : hrdland

สวัสดิการพนักงาน

Welfare

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ต่อไปเรียกว่า “บริษัท” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่านในฐานะผู้สมัครและ/หรือพนักงาน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้สมัครและ/หรือพนักงานได้ (ไม่ว่าด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบกับข้อมูลอื่น) ซึ่งในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานภาพการสมรส สัญชาติ ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทางและการเข้าออกประเทศ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลใบขับขี่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ข้อมูลในเฟสบุ๊ค เว็บไซส์คุ้กกี้ รูปภาพ ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ทะเบียนรถ เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สัญญา ใบอนุญาตทำงาน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รหัสพนักงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ตำแหน่ง สวัสดิการ ภาษีอากร รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมายการทำงาน ผลการประเมินงาน การเข้ารับการฝึกอบรม บันทึกการลาและการขาดงาน ข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติและการกระทำผิดกฎหมายและ/หรือวินัยการทำงาน ข้อมูลและสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลการสื่อสารและการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และอีเมล เป็นต้น

ข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

ผู้สมัคร หมายถึง ผู้สมัครงานเพื่อเป็นพนักงานประจำ พนักงานอัตราจ้าง พนักงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของผู้ให้บริการจัดหางาน (outsource) และ พนักงาน freelance ที่ทำงานให้แก่บริษัท แล้วแต่กรณี ไม่ว่าการสมัครงานนั้นจะดำเนินการโดยผู้สมัครเอง หรือเป็นการรับสมัครงานภายในบริษัท หรือผ่านการแนะนำของบุคคลอื่นใด หรือผ่านการดำเนินการของผู้ให้บริการจัดหางาน

พนักงาน หมายถึง ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำสัญญาเพื่อทำงานให้แก่บริษัทในฐานะพนักงานประจำ พนักงานอัตราจ้าง พนักงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของผู้ให้บริการจัดหางาน (outsource) และ พนักงาน freelance ที่เข้ามาทำงานในบริษัท แล้วแต่กรณี

กดปุ่มยืนยันเพื่อพาท่านไปหน้า "กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน"