บรรษัทภิบาล

การประกอบธุรกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

การทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นกรอบปฏิบัติ อาทิ การส่งมอบเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พนักงานมีจิตสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลภายนอกเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น เป็นองค์กรที่โปร่งใสและได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต้ พระราม 2–สมุทรสาคร โซนภาคตะวันออก และโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก เป็น 1 ใน 9 จาก 85 องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินสูงสุดด้านมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม” ในพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการ
ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจพัฒนาไปสู่หลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล
คีย์ซัคเซสเคล็ดลับความสำเร็จของดี–แลนด์ฯ สำหรับการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยมได้คำตอบที่ชัดเจนจาก “ศิริพงษ์ สมบูรณ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ว่า ดี–แลนด์ฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2545 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ บนความทันสมัย และคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้การเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และความสุขของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ”
จุดเด่นของดี–แลนด์ฯ ที่แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นๆ ในสมรภูมิอสังหาริมทรัพย์คือ ทำเลที่มีคุณภาพการดีไซน์รูปแบบโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ซื้อ เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ขนาดถนนกว้าง โครงการไม่แออัด รวมถึงบริการหลังการขาย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดี–แลนด์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ภายใต้แบรนด์ “เดอะพราวไรส์” และ “พอร์โต้ วิลล่า”, ทาวน์เฮาส์ “บ้านดี”, คอนโดมิเนียม “ดีพาร์ค”, อาคารพาณิชย์กึ่งอพาร์ตเมนต์ “ดีทาวน์” รวมถึงไลฟ์สไตล์มอลล์ “พอร์โต้ ชิโน่” และจุดพักรถ (Rest Area) “พอร์โต้ โก”
ดี–แลนด์ฯ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “CARE(SS)” ที่มุ่งเน้นค่านิยม 6 ประการ ประกอบไปด้วย 1. Customer Centric: ลูกค้าสำคัญ เน้นการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ดูแลลูกค้าดุจญาติมิตร 2. Accountability: จิตสำนึกความรับผิดชอบ คาดหวังให้พนักงานทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง อันมีผลต่อผู้อื่น องค์กร สังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม 3. Ready to Change: พร้อมเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 4. Eager to Success: แสวงหาความสำเร็จ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ 5. Sharpness: คมแบบมืออาชีพ ด้วยการวางแผนที่แม่นยำและวิเคราะห์ถูกต้อง และ 6.Speed: เร็วและสำเร็จ ด้วยความพร้อมตลอดเวลา ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ประเมินความเสี่ยง และการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน
ศิริพงษ์ เล่าถึงแนวทางการบริหารจัดการองค์กรว่า ดี–แลนด์ฯ ให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจนก้าวมาถึงปีที่ 17 ในปีนี้ โดยผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทุกคนตระหนักถึงการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เพราะเราต้องการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 และปี 2560 ดี–แลนด์ฯ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น จังหวัดสมุทรสาคร จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน สำหรับในปี 2562 นี้ ดี–แลนด์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล ครบทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
ดี–แลนด์ฯ ยึดหลัก To Give Before หรือเริ่มคิดจากการให้ ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการบริหารองค์กรครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ระดับพนักงาน ต่อยอดไปถึงลูกค้าหรือลูกบ้าน และขยายไปยังสังคม การทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่หยุดนิ่ง และใส่ใจ พนักงานในองค์กรมีความสุข มีผลตอบแทนที่เป็นธรรม มีเส้นทางสายอาชีพที่เติบโตชัดเจน การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และก่อนที่จะเข้าไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการจะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ว่าดี–แลนด์ฯ จะให้อะไรกับชุมชนและสังคมนั้นๆ  การสำรวจและเยี่ยมเยียนประชาชนที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเพื่อเยียวยาและแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง
“เพราะเชื่อว่าหากเริ่มคิดจากการให้ สังคมไทยจะดีขึ้น ดี–แลนด์ฯ จึงไม่ได้คิดเพียงแค่การขายบ้าน แต่มองไกลไปถึงการให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย ภายใต้การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งพวกเราชาวดี–แลนด์ฯ ทุกๆ คนรู้สึกภาคภูมิใจกับโล่รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจะรักษามาตรฐานการเป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยมนี้ไว้ตลอดไป” ศิริพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย
การทำธุรกิจของ “ดี–แลนด์ฯ” บนเส้นทางของหลักธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมครบทุกมิติ ทั้งภายในองค์กร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมไทยควบคู่ไปด้วยกัน

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นวำจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจจะเป็นส่วนสำคัญที่จะชวยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสูการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
เอกสารแนบ จรรยาบรรณธุรกิจ ของ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด