D-Care Service

บริการแจ้งซ่อม
งานแจ้งซ่อมและปัญหาต่างๆ ของโครงการ

Good Home

รับแจ้งซ่อมแซม ตรวจเช็คบ้านแนะนำการดัดแปลงและต่อเติม

Good Health

ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพใจ กับกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่จัดขึ้นเป็นประจำภายในโครงการ

Good Environment

เติมเต็มบรรยากาศในการพักอาศัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Good Service

บริการแจกยิ้ม จากทีมงาน D-Care Service ที่จะคอยดูแลช่วยเหลือ รับเรื่องแจ้ง แก้ไขปัญหา ตลอดจนแนะนำ และให้ข้อมูลต่างๆกับลูกค้าอย่างรอบด้าน

Good Attitude

สนับสนุนให้พนักงานและลูกค้าคิดบวกเพื่อสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน กับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สังคม

บริการแจ้งซ่อม และแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยทีมงาน D-Service