มูลนิธิคนดี ดี-แลนด์

เริ่มก่อตั้งจากแนวคิดที่ต้องการสร้างสังคมแห่งจิตอาสา มุ่งเน้นพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ จากพนักงาน ลูกบ้าน และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้เริ่มโครงการ "คนดี ดี-แลนด์" (ปันสุข ก็สุขใจ) ขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องกันมากว่า 17 โครงการจนถึงปัจจุบัน

หลากหลายโครงการที่เราได้ทำ

ทางบริษัทจึงได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งมูลนิธิคนดี ดี-แลนด์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

สุขใจ
เมื่อได้แบ่งปัน
ส่งมอบ
สวนสุขภาพให้เด็กๆ
และชุมชน
รอยยิ้ม
ของเด็ก..เด็ก
กับของเล่นชิ้นใหม่